צור קשר
גישור במשפחה >> הסכם לניהול תהליך הגישור

הסכם לניהול תהליך גישור

הסכם לניהול תהליך גישור

בין א................................... ב...................................

להלן: הצדדים

ובין: ……………………… , המגשר/ת מנקודת מפנה - המרכז לייעוץ וגישור משפחתי,
מרחוב בית הלל 7 תל אביב.
הצדדים בחרו בתהליך הגישור מרצונם החופשי על מנת ליישב
מחלוקות בהסכמה, בדרך של הדברות ובסיוע המגשר.
מוסכם ומוצהר בזאת כי:
1. הצדדים מסכימים למלא אחר כללי ניהול תהליך הגישור כפי שיפורטו להלן ולשתף פעולה עם המגשר בהגינות ובתם לב על מנת לאפשר, ככל הניתן, ליישב את המחלוקת בהסכמה.
2. מוסכם ומוצהר על הצדדים והמגשר כי תהליך הגישור הנו סודי וכי כל הנאמר בו הן בע"פ והן בכתב יהיו סודיים ,אלא אם כן הוסכם אחרת.
3. הצדדים מתחייבים שלא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב ובין בעל פה, או להציג מסמכים בכל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לתהליך הגישור.
4. המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום רישומים במהלך פגישות הגישור או בסיומם, מסמכים ורשימות אלו ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון הצדדים.
5. המגשר מצהיר כי ככל הידוע, על פי העובדות הידועות לו בעת חתימה על הסכם זה, אין לו כל עניין אישי בנושאי המחלוקת נשוא תהליך הגישור, וכי במידה ויתברר במהלך הגישור כי עשויה להיות לו נגיעה אישית כלשהי לנושאי המחלוקת יודיע על כך לצדדים וימשיך בתהליך הגישור רק אם יקבל את הסכמת שני הצדדים לכך ובכתב.
6. ידוע לצדדים כי המגשר אינו מוסמך להכריע במחלוקת אלא יסייע לצדדים להגיע להסכמות מתוך רצון חופשי וכי כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את השתתפותו בתהליך הגישור בהודעה למגשר בכל עת.
כמו כן מוסכם על דעת שני הצדדים כי המגשר יוכל על פי שיקול דעתו הבלעדית להפסיק את תהליך הגישור וזאת אם לדעתו הגיע ההליך למבוי סתום או במידה והצדדים או מי מהם לא ממלא אחר התחייבויותיו על פי נוהלי הגישור ו/או הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת שבעטיה נראה למגשר כי על התהליך להיפסק.
7. ידוע לצדדים כי הם רשאים להיוועץ בכל עת עם באי כוחם ו/או מי שימצאו לנכון.
8. מוסכם על דעת הצדדים כי המגשר רשאי בכל עת במהלך ניהול תהליך הגישור להציע דרכים לפתרון המחלוקת בכללותה או על מנת לצמצמה, לרבות דרכים לפתרון ביניים של נושאים השנויים במחלוקת.
9. הובהר לצדדים כי אין לראות בהצעות המגשר, במידה ויוצעו, משום ייעוץ משפטי אלא פריסת אלטרנטיבות להחלטה משותפת של הצדדים.
ידוע לצדדים שאין הם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא המועלת ע'י המגשר כאמור.
10. מוסכם ומוצהר על דעת שני הצדדים כי המגשר לא יישא בכל אחריות שהיא לגבי ניהול התהליך ותוצאותיו וכן לגבי השלכות ההסכם שאליו יגיעו הצדדים, במידה ויגיעו.
ברור לצדדים כי מאחר והתהליך כולו וההסכם אליו יגיעו במידה ויגיעו, נערכים מתוך רצון חופשי של הצדדים, ולאחר שניתנה להם האפשרות להיוועץ עם יועץ משפטי מטעמם תוך כדי תהליך הגישור וטרם חתימה על ההסכם, יהיו הם מנועים מלהעלות כל טענה שהיא כלפי המגשר בכל הנוגע לתהליך הגישור ו/או ההסכם לרבות תוצאותיו והשלכותיו.
11. המגשר יהיה רשאי על פי שיקול דעתו, להיוועד עם מי מהצדדים ו/או באי כוחם וזאת בלא נוכחות בן הזוג השני ובא כוחו.
המגשר לא יעלה בפני בן הזוג האחר או בא כוחו כל הצעה או מידע אשר הועברו לידיו במהלך הפגישות הנפרדות כאמור, במידה ונתבקש שלא לעשות כן ע'י בן הזוג עמו נפגש ביחידות ו/או בא כוחו.
12. ההסכמות אליהם יגיעו הצדדים יועלו על הכתב ויוגדרו כ"סיכום ההסכמות שגובשו בתהליך הגישור".
13. סיכום זה יועבר לניסוח משפטי. המסמך המשפטי, ורק הוא, ייחתם ע'י הצדדים ויוגש לבית המשפט לענייני משפחה כדי לתת תוקף של פסק דין להסכם.
14.הצדדים מצהירים כי קראו הסכם זה וכי בחתימתם מאשרים הם את הסכמתם לכל האמור בו.

ובאנו על החתום:

א _____________ ב _____________


המגשר/ת____________

נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח